Showing the single result

Trafikbuller: Kartläggning av ljud från vägar och motorvägar

Trafikbuller eller väg- och motorvägsbuller kan vara ett stort besvär för närområdet. Att utsättas för höga ljudnivåer från trafik dagligen kan vara farligt för hälsan.

EU ställer därför krav på att stora städer måste kartlägga buller från vägar, järnvägar och flygplatser.

Bullernivån måste göras tillgänglig för medborgarna, och detta görs ofta i form av trafikbullerkarta.

I vissa fall, t.ex. i samband med större byggprojekt eller väggbyggnationer kommer boende i närområdet att utsättas för större bullereffekter under den period då byggnaden är igång.

Här kan en mer detaljerad bullerkarta och dokumentation av exakta ljudnivåer för dag och natt vara nödvändig, så att värdena inte överskrids och invånarna inte utsätts för buller över tillåtna gränsvärden.

Här är SoundEars externa ljudmätare särskilt lämplig eftersom den:

  • är anpassad till de svenska väderförhållandena
  • ger exakta ljudmätningar (+/- 0,5 dB)
  • har internt minne
  • har möjlighet till automatisk brusrapportering

Bullermätare för kartläggning af trafikbuller


Trafikbuller i bostadsområden

I Sverige är många städer med bostadsområden belägna nära motorvägar och andra större vägar, och här finns det ett behov av att känna till bullernisan för invånarna och delvis kunna kartlägga ljudnivåer och buller.